Disclaimer


 • Disclaimer
  Weekamp RDC stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze website. Weekamp RDC besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze site. Het is echter mogelijk dat de informatie m.b.t. modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen of ander informatie op deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over de producten en diensten van Weekamp RDC. Weekamp RDC kan er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor deze informatie door u wordt gebruikt.

  Aansprakelijkheid
  Weekamp RDC is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Weekamp RDC is ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is. De Weekamp RDC website wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Weekamp RDC aanvaardt dienaangaande dan ook geen aansprakelijkheid. Weekamp RDC garandeert voorts niet dat de site continu en foutloos zal functioneren. Deze internetsite kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites. Weekamp RDC is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan andere websites of voor de privacybescherming op die sites, ook niet indien deze websites het logo van Weekamp RDC bevatten. Ten overvloede wijzen wij u erop dat (de inhoud van) deze website(s) niet (is) zijn beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit.

  Aansprakelijkheid Toegang
  Weekamp RDC behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.

  Kleuren
  Op deze website kunt u een indruk krijgen van de kleurvariaties van de diverse modellen. De afgebeelde deuren dienen slechts ter illustratie van de talrijke mogelijkheden. Weekamp RDC wil u erop wijzen dat de kleurweergave via een computermonitor beperkingen kan hebben en dus niet als natuurgetrouw beschouwd kan worden.

  Wijzigingen
  Weekamp RDC behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder vooraankondiging wijzigingen en correcties aan te brengen in de website. Weekamp RDC is echter niet gehouden de website te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren. Mocht u op onnauwkeurigheden, onvolkomenheden of verouderde informatie stuiten, dan stelt Weekamp RDC het zeer op prijs als u daarover contact met ons over opneemt middels info@weekamprdc.nl.

  Privacy statement
  Weekamp RDC respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Om uw aanvraag, voor bijvoorbeeld een brochure of de digitale nieuwsbrief, te kunnen behandelen heeft Weekamp RDC persoonlijke gegevens van u nodig. Deze gegevens gebruikt Weekamp RDC om de door u gevraagde diensten aan u te kunnen verlenen. Weekamp RDC zal zorgvuldig omgaan met de door u verstrekte persoonsgegevens. De gegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. De geregistreerde gegevens zijn niet zonder uw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder uw toestemming worden overgedragen aan derden. Uw gegevens worden door ons voor eigen (marketing)doeleinden gebruikt zoals het bijhouden van statistieken.

  Verzonden e-mail
  Door Weekamp RDC per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Weekamp RDC staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

  Aanvaarding
  Deze disclaimer en privacy statement zijn van toepassing indien u een bezoek brengt aan de website en/of gebruik maakt van de (informatie op de) website. U aanvaardt deze en u verbindt zich ertoe deze na te leven. Indien u de disclaimer niet aanvaardt, mag u de (informatie op de) website niet gebruiken. De disclaimer kan zonder (voorafgaande) kennisgeving op ieder gewenst moment worden gewijzigd, zodat u de disclaimer bij ieder gebruik opnieuw dient te lezen.